• Polityka prywatności i cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES
 Polityka prywatności i cookies(PDF)

 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza polityka prywatności Hurtowni Internetowej ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Klientów. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Hurtowni Internetowej plików Cookies oraz narzędzi analitycznych.

  Ochrona danych to kwestia zaufania, dlatego przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów o ochronie danych od lat jest dla nas sprawą oczywistą o ogromnym znaczeniu. By ułatwić naszym klientom ochronę danych osobowych, informujemy ich o przetwarzaniu takich danych w ramach nawiązanej relacji biznesowej.

 2. Administratorem danych osobowych osób korzystających ze strony hurtowni internetowej b2m.online jest firma: POL-MARKT ul. Spółdzielcza 11 59-800 Lubań zarejestrowana pod numerami: NIP: PL6131587948; REGON: 521366367 

 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym dalej „RODO” lub „Rozporządzeniem RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

 5. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika.

 6. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego

 7. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

 8. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawa do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

 9. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

 10. Gromadzone dane:

Nazwa Firmy

Imię i nazwisko osoby kontaktowej

Adres siedziby oraz dostawy

Numer telefonu

Adres E-mail

Numer podatkowy (NIP)

 II. ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

 

 1. Strona internetowa jest obsługiwana przez wszelkiego rodzaju przeglądarki internetowe. Nie wymaga się żadnych szczególnych właściwości urządzenia Użytkownika.

 2. Po zaakceptowaniu Warunków, Użytkownik ma prawo przeglądać, kopiować, drukować oraz rozpowszechniać, bez dokonywania zmian w treści, zawartość niniejszej strony internetowej.

 3. Zakazane jest używanie i kopiowanie oprogramowania, procesów i technologii, stanowiących część strony internetowej.

 4. Użytkownicy mogą korzystać ze strony internetowej jedynie w poszanowaniu przepisów ustawy prawo telekomunikacyjne, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i odpowiednich przepisów prawa cywilnego.

 5. Zabronione jest korzystanie ze strony internetowej:
  a) w sposób prowadzący do naruszenia obowiązujących przepisów prawa;
  b) w jakikolwiek sposób niezgodny z prawem lub nieuczciwy, albo w sposób, zmierzający do osiągnięcia niezgodnego z prawem lub nieuczciwego celu;
  d) do wysyłania, świadomego otrzymywania, wgrywania lub używania treści niezgodnych z ogólnymi warunkami;
  e) do przekazywania lub prowokowania wysyłki jakichkolwiek niezamówionych lub nieuprawnionych reklam lub materiałów promocyjnych, jak również jakichkolwiek form podobnych, zaliczanych do zbiorczej kategorii SPAM;
  f) do świadomego przekazywania jakichkolwiek danych, wysyłania lub wgrywania jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy, konie trojańskie, oprogramowanie szpiegujące (spyware), oprogramowanie z reklamami (adware) lub inny szkodliwy program lub zbliżone kody komputerowe zaprogramowane, by niekorzystnie wpływać lub zagrażać na funkcjonowanie jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu komputerowego albo niekorzystnie wpływać lub zagrażać Użytkownikowi.

 

III. CEL PRZETWARZANYCH DANYCH

 

 1. Każdorazowo cel, podstawa i okres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Usługobiorcę lub Klienta w Hurtowni Internetowej lub przez Administratora.

 2. W związku z uruchomieniem w Hurtowni Internetowej płatności w ramach usługi Autopay(wcześniej Blue Media) dostarczonej od platformy sky-shop.pl(Sky-pay). Administrator podaje następujące dodatkowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych Klienta, który korzysta z jednej z wyżej wymienionych usług płatniczych za pomocą Hurtowni Internetowej.

 3. W przypadku korzystania przez Klienta z płatności w Hurtowni Internetowej za pomocą usługi Autopay, Administrator może przekazywać dane osobowe Klientów Hurtowni Internetowej do usługi Autopay.
  • w związku ze świadczeniem przez bank na rzecz Hurtowni Internetowej usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  • w związku z obsługą i rozliczaniem przez bank płatności dokonywanych przez Klientów Hurtowni Internetowej przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  • w związku z weryfikacją przez bank należytego wykonania umów zawartych z Hurtownią Internetową, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).IV. OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 1. przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych;
 2. ustanie możliwości ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą przez Hurtownię z użytkownikiem;
 3. zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą;
 4. zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych - w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania;
 5. w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
V. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
 1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
 2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności, można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Hurtowni Internetowej.
VI. PLIKI COOKIES
 1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Hurtowni Internetowej (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfonu – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający naszą Hurtownię Internetową). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m. in. tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.
 2. Pliki Cookies, które mogą być wysyłane przez stronę Hurtowni Internetowej można podzielić na różne rodzaje, według następujących kryteriów:
  • własne (tworzone przez stronę Hurtowni Internetowej Administratora) oraz
  • należące do osób/podmiotów trzecich (innych niż Administrator)
  • sesyjne (przechowywane do czasu wylogowania się z Hurtowni Internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej) oraz
  • stałe (przechowywane przez określony czas, zdefiniowany przez parametry każdego pliku lub do czasu ręcznego usunięcia)
  • niezbędne (umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie strony Hurtowni Internetowej ),
  • funkcjonalne/preferencyjne (umożliwiające dostosowanie strony Hurtowni Internetowej do preferencji osoby odwiedzającej stronę),
  • analityczne i wydajnościowe (gromadzące informacje o sposobie korzystania ze strony Hurtowni Internetowej),
  • marketingowe, reklamowe i społecznościowe (zbierające informacje o osobie odwiedzającej stronę Hurtowni Internetowej w celu wyświetlania tej osobie spersonalizowanych reklam i prowadzenia innych działań marketingowych w tym również na stronach internetowych odrębnych od strony Hurtowni Internetowej, takich jak portale społecznościowe)
  1. Ze względu na ich dostawcę:
  2. Ze względu na ich okres przechowywania na urządzeniu osoby odwiedzającej stronę Hurtowni Internetowej:
  3. Ze względu na cel ich stosowania:
 3. Cele stosowania plików Cookies w Hurtowni internetowej Administratora. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Hurtowni Internetowej w następujących konkretnych celach:
  • identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Hurtowni Internetowej i pokazywania, że są zalogowani (pliki Cookies niezbędne)
  • zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia (pliki Cookies niezbędne)
  • zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Hurtowni Internetowej (pliki Cookies niezbędne lub/i funkcjonalne/preferencyjne)
  • dostosowywania zawartości strony Hurtowni Internetowej do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Hurtowni Internetowej o (pliki Cookies funkcjonalne/preferencyjne)
  • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Hurtowni Internetowej (pliki Cookies analityczne i wydajnościowe)
  • remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Hurtownię Internetową poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Ireland Ltd. oraz Facebook Ireland Ltd. (pliki Cookies marketingowe, reklamowe i społecznościowe)
    4. Sprawdzenie w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, jakie pliki Cookies (w tym okres funkcjonowania plików Cookies oraz ich dostawca) są wysyłane w danej chwili przez stronę Hurtowni Internetowej jest możliwe w następujący sposób:
  • w przeglądarce Chrome: (1) w pasku adresu kliknij w ikonkę kłódki po lewej stronie, (2) przejdź do zakładki „Pliki cookie”.
  • w przeglądarce Firefox: (1) w pasku adresu kliknij w ikonkę tarczy po lewej stronie, (2) przejdź do zakładki „Dopuszczone” lub „Zablokowane”, (3) kliknij pole „Ciasteczka śledzące między witrynami”, „Elementy śledzące serwisów społecznościowych” lub „Treści z elementami śledzącymi”
  • w przeglądarce Internet Explorer: (1) kliknij menu „Narzędzia”, (2) przejdź do zakładki „Opcje internetowe”, (3) przejdź do zakładki „Ogólne”, (4) przejdź do zakładki „Ustawienia”, (5) kliknij pole „Wyświetl pliki”
  • w przeglądarce Opera: (1) w pasku adresu kliknij w ikonkę kłódki po lewej stronie, (2) przejdź do zakładki „Pliki cookie”.
  • w przeglądarce Safari: (1) kliknij menu „Preferencje”, (2) przejdź do zakładki „Prywatność”, (3) kliknij w pole „Zarządzaj danymi witryn”
  • Niezależnie od przeglądarki, za pomocą narzędzi dostępnych np. na stronie: https://www.cookiemetrix.com/ lub: https://www.cookie-checker.com/
    5. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Hurtowni Internetowej (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).

    6. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez naszą Hurtownię Internetową – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

    7. Administrator może korzystać w Hurtowni Internetowej z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia) oraz z usługi Hotjar dostarczanej przez firmę Hotjar Limited (Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta). Usługi te pomagają Administratorowi prowadzić statystyki i analizować ruch w Hurtowni Internetowej. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Hurtowni internetowej i analizie ruchu w Hurtowni internetowej. Dane te mają charakter zbiorczy. Administrator korzystając z powyższych usług w Hurtowni internetowej gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzających Hurtownię internetową oraz sposób ich zachowania na stronie, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.

   8. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania do Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie Hurtowni internetowej – w tym celu można na przykład zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Ireland Ltd. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

VII.         POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności.
 2. Hurtownia internetowa może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Hurtowni internetowej Administratora.